จับตามองปรับค่าตอบแทน

เฮกันลั่น ปรับเพิ่มเงินตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. รวมทั้งอีกหลายตำแหน่ง

  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (14 มี.ค. 66) เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รายละเอียดมีดังนี้

1 อัตราเงินตอบแทนใหม่

– กำนัน อัตรากำลังคน 7,036 อัตราเงินตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  2,000 บาท/เดือน)

– ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673 อัตราเงินตอบแทน  10,000 บาท/เดือน   (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  2,000 บาท/เดือน)

– แพทย์ประจำตำบล อัตรากำลังคน 7,036 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)

– สารวัตรกำนัน อัตรากำลังคน 14,072  อัตราเงินตอบแทน  6,000 บาท/เดือน   (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)

– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อัตรากำลังคน 149,418  อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)

– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ อัตรากำลังคน  46,181  อัตราเงินตอบแทน  6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน  1,000 บาท/เดือน)

2 ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนแบบข้ันวิ่ง ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดิมจากขั้นละ 200 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็นขั้นละ 300 บาทต่อปี และกรณีที่ได้ 2 ขั้น จะปรับจาก 400 บาทต่อปี เป็น 600  บาทต่อปี  ดังนี้

– กำนัน แบบขั้นวิ่งใหม่ 29.13 บาท/เดือน

– ผู้ใหญ่บ้าน  280.15 บาท/เดือน

– แพทย์ประจำตำบล  29.13 บาท/เดือน

– สารวัตรกำนัน 58.26 บาท/เดือน

– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง  618.59 บาท/เดือน

– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ  191.19  บาท/เดือน
advertisement

รวมงบประมาณจากการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แบบปรับฐาน จำนวน  4,393.50 ล้านบาทต่อปี และแบบขั้นวิ่ง จำนวน 402.15 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  4,795.65 ล้านบาทต่อปี

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งในที่ประชุมครม.ว่า อัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ไม่มีการปรับปรุง  ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูงขึ้น และหลายหน่วยงานได้ปรับอัตราเงินเดือน หรือเงินตอบแทนไปแล้ว ดังนั้น การปรับปรุงอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งในครั้งนี้ จึงเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพ และทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีรัฐอื่นๆ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เดียวกัน
advertisement

        ทั้งนี้ ครม. ให้กระทรวงมหาดไทย เสนอรายละเอียดของการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคำของบประมาณปี 2567 เพิ่มเติม และรายละเอียดประกอบ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วงเงิน 4,795.65 ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทย ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม.  (25 ต.ค.65)  เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณปี 2567