วิธีไปหย่าโดยไม่ต้องเจอหน้ากัน

คนเราตอนรักกันอะไรๆ ก็ดีไปหมด แต่พอตอนจะหย่ากันนี่ หน้าตาแทบไม่

อยากมองกัน เวลาจะไปหย่า ก็ดันไม่อยากเห็นหน้ากันอีก จะทำยังไงดี

ในเรื่องนี้ เค้ามีการหย่าต่างสำนักทะเบียน ใช้ในกรณีทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่กันคนละแห่ง ก็สามารถจะหย่ากันได้โดยไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้ากัน

ส่วนรายละเอียดคร่าวๆ คือ

1 ตกลงในเรื่องทรัพย์สิน การใช้อำนาจปกครองบุตร หรือเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ หรือเรื่องอื่น ๆ โดยทำเป็นหนังสือสัญญาหย่าขึ้นเองแล้วลงลายมือชื่อทั้งคู่ พยานลงชื่อ 2 คน

2 ให้ตกลงกันว่าคู่หย่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อน หรือหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ เขต หรือสถานทูต สถานกงสุลใด

3 ให้ 2 ฝ่าย ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ใบสำคัญการสมรส และหนังสือสัญญาหย่า ต่อนายทะเบียนที่ตกลงกันไว้ โดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบว่าประสงค์จะจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

นายทะเบียนจะสอบสวนรายละเอียดและออกใบสำคัญการหย่าให้ และจะส่งใบสำคัญการหย่า 1 ฉบับไปให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อจัดส่งให้สำนักทะเบียนแห่งแรก ความสมบูรณ์ของการหย่าต่าง สำนักทะเบียนจะถือเอา วัน เดือน ปี ที่ได้จดทะเบียนการหย่าไว้ที่สำนักทะเบียนแห่งที่สอง

รายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามเจ้าหน้าที่เอาเลยนะครับ

ข้อมูลที่มา และภาพจาก เพจ สายตรงกฎหมาย