สำนักพุทธฯ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ แจงวิธีตั้งสวด-เผาศพป่วยโควิด-19

สำนักพุทธฯ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ แจงวิธีตั้งสวด-เผาศพป่วย โควิด


โควิด -เผาศพ / เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

1.หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องประทานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบุว่า ด้วยสมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้มิใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่ต้องจัดพิธีการ หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

พศ.จึงขอความร่วมมือ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานกับวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีศักยภาพ เพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของวัด

2.มอบหมาย พศจ.ประสานหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ ประสานการดำเนินการกับวัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการและคำแนะนำของทางราชการ อย่างเคร่งครัด

3.ให้รายงานผลการดำเนินการให้พศ.ทราบในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตลอดการดำนินการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องประทานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช จึงขอความเมตตาพิจารณาดำเนินการดังนี้

1.สนับสนุนวัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่อยู่ในเขตปกครองจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

2.กำชับให้วัดที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

3.หนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการดำเนินการต่อกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่าหากมีประชาชนนำศพของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดใดวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองของท่าน พศ.ขอความเมตตานุเคราะห์ได้โปรดดำเนินการแจ้งหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เข้ามาช่วยดำเนินการตามหลัก และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้ว ให้วัดนั้นๆ ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง

ที่มา https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3826323